Общи Условия

...условия за използване на DPFPRO.BG

Общи Условия

За да продължите използването на сайта е необходимо да се съгласите с настоящите Общи Условия.

WWW.DPFPRO.BG е сайт, който предлага почистване на DPF филтри и или катализатори наричани още ( каталитични конвертори ) срещу възнаграждение. Уебсайтът WWW.DPFPRO.BG предлага лесен и удобен начин за изпълнение на предлаганите услуги, посредством изпращане чрез куриер до адрес за кореспонденция или офис на куриерска фирма, описан в сайта, на замърсени филтри за твърди частици (DPF) и или катализатори, одит на състоянието на полученото и неговото/тяхното професионално почистване с качествени и сертифицирани технологии, консумативи и професионално оборудване, предварителна текуща и последваща проверка на работата и обратното изпращане на почистения филтър за твърди частици или катализатор. Собственик и администратор на уебсайта WWW.DPFPRO.BG е фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД, ЕИК 204978916, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, e-mail адрес: mail@DPFPRO.bg, представлявано от Станислав Ганчев и Йордан Кьосеиванов, наричано за краткост „Дружеството“, „Ние“. Част от съдържанието в сайта е обект на авторско право и представлява интелектуална собственост - блог публикации, логото на уебсайта, както и неговия дизайн. Следва да вземете предвид, че настоящите Общи условия се прилагат при използване на посочените по-горе услуги, изпълнявани от „ЕКО КЛИНИК“ ООД, както и в случаите на сключен договор между потребители в социалните мрежи - като купувачи, и Дружеството - като продавач, в това число и при приети поръчки от страниците на WWW.DPFPRO.BG във фейсбук за предлаганите от нас услуги.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Тези Общи условия важат за клиенти и потребители, които имат достъп до уебсайта на WWW.DPFPRO.BG, както и във фейсбук страницата на WWW.DPFPRO.BG, създадени и управлявани от „ЕКО КЛИНИК“ ООД. Те са валидни и във всички останали случаи, в които използвате услугите на Дружеството, описани в настоящия документ. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да получите достъп до Сайта.

( 1 ) WWW.DPFPRO.BG предлага професионално машинно почистване на запушени или замърсени DPF филтри и или катализатори за всички видове леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили, строителна и селскостопанска техника. Процесът на почистване се състои от няколко етапа.

( 2 ) За да изпълним описаната в ал. 1 от настоящата разпоредба услуга, Вие следва да изпратите за собствена сметка и избран от Вас куриер до адрес на дружеството или офис на куриерската фирма, замърсения филтър за твърди частици или катализатор.

( 3 ) Веднага щом „ЕКО КЛИНИК“ ООД получи пратката, ние ще извършим проверка за налични механични повреди по същата и ще направим подробен анализ и разпечатка на текущото състояние, в което сме получили DPF филтъра/катализатора, в това число ще проверим вида на замърсяването и показателите на обратното налягане.

( 4 ) След като бъде извършена проверката по предходната алинея „ЕКО КЛИНИК“ ООД ще извърши професионално почистване на изпратения DPF филтър посредством качествени, сертифицирани технологии и професионално оборудване. Процесът на почистване бива одитиран от сертифициран служител.

( 5 ) След като завърши процеса по почистване DPF филтъра/катализатора преминава в режим на подсушаване, след което се извъшва последващо измерване на обратното налягане.

( 6 ) Квалифициран служител на „ЕКО КЛИНИК“ ООД прави разпечатка и на актуалното финално състояние на DPF филтъра/катализатора след почистването и изготвя писмени препоръки за действие спрямо превозното средство с цел предотвратяване на преждевременното му замърсяване.

( 7 ) След като приключи процеса по почистване, WWW.DPFPRO.BG изпраща на собственика или негов представител обратно почистения DPF филтър/катализатор посредством куриер до адрес, посочен от лицето, изпратило пратката. Куриерската такса, респективно застрахователната премия са за сметка на Клиента.

Чл. 2 Моля да имате предвид, че Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате WWW.DPFPRO.BG, респективно страницата ни във фейсбук. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия, не може да използвате нашите услуги.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 „ЕКО КЛИНИК“ ООД администрира сайта WWW.DPFPRO.BG

Чл. 4 Можете да се свържете с „ЕКО КЛИНИК“ ООД по следния начин:

 • Tелефони за контакт: +359 886130765; +359895604662
 • Седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6
 • E-mail адрес: mail@DPFPRO.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 Клиент / Потребител - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта WWW.DPFPRO.BG, респективно фейсбук страницата ни по какъвто и да е начин, включително като ги разглежда. Клиент е и всяко лице, използващи описаните в настоящите Общи условия услуги, предоставяни от „ЕКО КЛИНИК“ ООД, независимо от начина, по който са се свързали с нас - телефонно обаждане, посещение в сервиз, имейл адрес или друг начин. Търговец / Продавач е „ЕКО КЛИНИК“ ООД

Чл. 6 Сайт означава сайт, находящ се на следния уеб адрес: WWW.DPFPRO.BG, както и страницата ни във фейсбук. Общите условия са обвързващи за потребителите и в случаите, в които сме получили поръчка посредством други канали за продажба, а именно: телефон, имейл, посещение в сервиз или социални мрежи.

Чл. 7 DPF ( Diesel Particulate Filter ) е филтър за твърди частици, монтиран на дизелови автомобили, който представлява керамичен брикет от пореста структура с тегло от 1,2 кг. до 6 кг. ( в зависимост от предназначението, марката и модела на превозното средство ). Предназначението на този вид филтри, е да задържа частици от сажди и вредни изгорели газове.

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 8 Общите условия на „ЕКО КЛИНИК“ ООД са задължителни за всички потребители и клиенти на WWW.DPFPRO.BG или клиенти от фейсбук страницата на дружеството.

( 1 ) Всяко използване нa WWW.DPFPRO.BG, респективно на страницата ни във фейсбук и всяка поръчка към Нас, означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

( 2 ) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ЕКО КЛИНИК“ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти и потребители на Сайта.

( 3 ) Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

( 4 ) Във всеки един случай на промяна на Общите условия „ЕКО КЛИНИК“ ООД ще информира за това своите клиенти и потребители чрез публикуването на промените в Сайта и обявяването им в нашия сервиз. В този смисъл Вие като потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на WWW.DPFPRO.BG при всяко нейно ползване.

( 5 ) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на WWW.DPFPRO.BG се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл. 9 WWW.DPFPRO.BG полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, WWW.DPFPRO.BG уточнява, че описанието на услугите ни има насочващ характер.

Чл. 10 Характеристиките или цените на услугите, описани в WWW.DPFPRO.BG могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които WWW.DPFPRO.BG предварително се извинява на своите потребители.

Чл. 11 Всички услуги, включително тези в промоция / намаление се продават и доставят до изтичане на отбелязания срок на промоцията / намалението.

Чл. 12 WWW.DPFPRO.BG може да съдържа линкове към други сайтове. Уебсайтът WWW.DPFPRO.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Чл. 13 Потребителят заявява желанието си да поръча/закупи услуга през WWW.DPFPRO.BG като направи заявка за услуга по телефон, имейл адрес, на място в сервиза или през друг канал.

( 1 ) За тази цел следва да попълните формата за контакт, да позвъните на телефоните за контакт, обявени в сайта или да ни изпратите електронно съобщение по имейл, социалните мрежи или други канали.

( 2 ) Изпращането на запитване към WWW.DPFPRO.BG не ангажира „ЕКО КЛИНИК“ ООД да приеме, потвърди или поеме ангажимент за Вашата заявка за услуга. Договорът между Нас и Вас се счита за сключен от момента, в който приемем Вашия DPF филтър/катализатор, изпратен до Нас по избран от Вас куриер. Началото на изпълнение по договора от страна на Продавача започва в 18:00 ч. в деня на приемането на пратката. При приемане на пратката от куриер след този час, за начален момент на изпълнението се счита 09:00 ч. на следващия ден, независимо дали същият е работен или неработен.

( 3 ) Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД има правото да не изпълни част или всички услуги по различни обективни причини, включително дефект на изпратения филтър/катализатор, амортизация или негодност на същия и др. При всички случаи WWW.DPFPRO.BG уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената практа ( филтър за твърди частици или катализатор ).

( 4 ) За да направите Заявка през сайта, не е задължително да имате регистрация, но следва да попълните формата за контакт, да ни изпратите имейл, съобщение в социалните мрежи или да се свържете с нас по посочен телефон.

( 5 ) С направата на заявка или изявление, че възнамерявате да сключите договор с Нас в момента на изпращане на филтъра/катализатора, Вие гарантирате, че съгласно закона сте в състояние да сключвате обвързващи Ви договори и че сте пълнолетни.

( 6 ) Договорът за услугите, предоставяни от Нас, сключен между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Продавача на изпратения от Вас продукт за почистване - филтър за твърди частици / катализатор.

( 7 ) Договорът за услугите, предоставяни от нас, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.

( 8 ) Предмет на договора за услуга е професионално почистване с качествени и сертифицирани технологии и професионално оборудване на замърсени филтри за твърди частици (DPF) и или катализатори, одит на състоянието на полученото и неговото/тяхното професионално почистване с качествени и сертифицирани технологии и професионално оборудване, предварителна текуща и последваща проверка на работата и обратното изпращане на почистения продукт до адрес на Клиента.

VI. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

Чл. 14 Достъпът до WWW.DPFPRO.BG с цел изпращане на запитване е позволен на всеки клиент.

( 1 ) WWW.DPFPRO.BG си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на WWW.DPFPRO.BG по какъвто и да е начин. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на WWW.DPFPRO.BG, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. WWW.DPFPRO.BG не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

Чл. 15 Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Сайта адреси в раздел „Контакти”.

Чл. 16 WWW.DPFPRO.BG може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време.

Чл. 17 Всички цени на стоките и/или услугите на WWW.DPFPRO.BG са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 18 WWW.DPFPRO.BG приема плащания с наложен платеж, банков превод и в брой.

Чл. 19 В случай на плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

Чл. 20 Плащането с карта към WWW.DPFPRO.BG се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Затова WWW.DPFPRO.BG препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти или услуги, продавани от WWW.DPFPRO.BG.

Чл. 21 Всички изображения, поместени на платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на услугите в платформата ( статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н. ) да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

VII. ДОГОВОР. ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 22 Клиентът / потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „ЕКО КЛИНИК“ ООД, ЕИК 204978916 и WWW.DPFPRO.BG във връзка със заявката за услуга, да са верни, пълни и точни към датата на връщане на почистения филтър/катализатор.

Чл. 23 С изпращането на филтъра/катализатора клиентът/договорът за услуга се счита за сключен, а потребителят разрешава на „ЕКО КЛИНИК“ ООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка със сключения Договор. Началото на изпълнение по договора от страна на Продавача започва в 18:00 ч. в деня на приемането на пратката. При приемане на пратката от куриер след този час, за начален момент на изпълнението се счита 09:00 ч. на следващия ден, независимо дали същият е работен или неработен.

Чл. 24 Продавачът има право да откаже да изпълни ( да анулира ) сключения с клиента / потребителя договор от момента на приемане на пратката по куриер, за което следва да уведоми клиента / потребителя.

Чл. 25 Анулирането на поръчката от страна на Продавача и или Купувача не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на клиента / потребителя на трансакцията при плащане по банков път;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от клиента/потребителя данни за получаване на почистения филтър/ катализатор са непълни и/или грешни. В този случай продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката;

Чл. 26 ( 1 ) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора за услуга (получаване на филтъра/катализатора от куриер), Клиентът / Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина или мотив, без да дължи обезщетение или неустойка, освен ако услугата е предоставена напълно или изпълнението й е започнало (вж. чл. 23 от настоящите Общи условия). Потребителят ще поеме всички преки разходи по връщането на филтъра/катализатора до посочен от него адрес за връщане, в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за връщане на продукта.

( 2 ) Клиентът следва да посочи на Продавача адрес за връщане на изпратения от него филтър или катализатор.

( 3 ) За да упражни правото си по настоящата разпоредба, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕКО КЛИНИК“ ООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за сключения договор, включително, но не само: номер на товарителницата, с която е изпратил продукта, подлежащ на почистване, съдържание на пратката, данни на лицето, изпратило пратката и др.

( 4 ) Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД публикува в настоящите Общи условия формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

( 5 ) За упражняване правото на отказ „ЕКО КЛИНИК“ ООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕКО КЛИНИК“ ООД“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Клиентът има пълното право да попълни и изпрати на Продавача стандартен формуляр за упражняване право на отказ, който може да изтегли и попълни, следвайки тази връзка.

( 6 ) Правото на отказ ще бъде уважено от „ЕКО КЛИНИК“ ООД единствено ако наред със спазването на срока за отказ, преди фактическото връщане на продукта от страна на Продавача към потребителя, последният е изпратил на Продавача издадената касова бележка и или фактурата за продажбата и гарантира поемането на разхода за връщането.

Чл. 27 ( 1 ) WWW.DPFPRO.BG се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който клиентът / потребителят се е отказал, в рамките на 14 ( четиринадесет ) дни от датата, на която последният е уведомил Продавача за отказа и след предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента на фактурата, ведно с касовата бележка, ако такива са били издадени.

( 2 ) Продуктът ще бъде върнат на клиента и сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени чрез наложен платеж - по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;
 • Плащанията, направени чрез банков превод - по банкова сметка, от която е наредено плащането;
 • Плащанията, направени в брой - в брой;

Чл. 28 Продавачът има право да забави възстановяването на сумата и връщането на изпратения продукт - филтър или катализатор в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на фискален бон или фактура, ако такива са издадени.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 29 Цялото съдържание, присъстващо в WWW.DPFPRO.BG, а именно логото, изобразяващо надписа WWW.DPFPRO.BG, надписи и изображения, както и описания към продуктите и услугите са собственост на „ЕКО КЛИНИК“ ООД или на трети лица, от които „ЕКО КЛИНИК“ ООД е получило съгласие за възпроизвеждане.

Чл. 30 Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със сайта WWW.DPFPRO.BG и услугите в него.

Чл. 31 Потребителите могат да използват съдържанието на сайта единствено за целите на информираност относно нашите услуги и тяхното използване. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия на WWW.DPFPRO.BG, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на „ЕКО КЛИНИК“ ООД.

Чл. 32 Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично съгласие от страна на „ЕКО КЛИНИК“ ООД.

( 2 ) Администраторът на уебсайта WWW.DPFPRO.BG дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към WWW.DPFPRO.BG.

( 3 ) Забранява се копирането на текстове от WWW.DPFPRO.BG, поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „ЕКО КЛИНИК“ ООД или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: WWW.DPFPRO.BG“, като задължително линкът следва да отвежда към онлайн магазина WWW.DPFPRO.BG.

Чл. 33 Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД притежава авторско право върху съдържанието на уебсайта WWW.DPFPRO.BG, включително и не само върху описанията на продуктите, услугите и рекламното съдържание, публикувано от името на „ЕКО КЛИНИК“ ООД, респективно от името на уебсайта WWW.DPFPRO.BG.

IX. СТОКИ И УСЛУГИ ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Чл. 34 Клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

Чл. 35 Приемането и изпълнението на поръчката започва с предварителното съгласие на Клиента, че ще загуби правото си на отказ, ако договорът е вече стартиран, тоест с получаване на изпратения за почистване продукт от продавача или изпълнен, тоест с изтичане на 3-дневен срок от получаване на продукта от продавача. При отказ на поръчката Клиентът автоматично губи пълния размер на авансовото си плащане. Тази разпоредба не се прилага единствено в случаите, когато между страните е уговорено друго.

X. ФАКТУРИРАНЕ - ПЛАЩАНЕ

Чл. 36 Цените на стоките и услугите, обявени в WWW.DPFPRO.BG са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Използването на куриерски фирми зависи изцяло изцяло от клиента и всички разходи в тази връзка - по изпращане на продукта за почистване, респективно по получаване на почистения продукт, са за сметка на Клиента.

Чл. 37 Начинът на плащане на сайта е чрез наложен платеж при получаване на замърсения продукт, с банков превод в срок до 1 ден след получаването или в брой. Страните могат да предвидят други условия и срокове за плащане. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всеки случай, в зависимост от методът на направената заявка.

Чл. 38 Клиентът / Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава.

Чл. 39 Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните и доставени стоки / предоставени услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента / потребителя. Когато последният не е посочил, че желае фактура, „ЕКО КЛИНИК“ ООД предоставя фискален бон за извършената продажба и полученото в брой плащане, респективно възлага това на куриерска услуга, предоставяща услугата „Пощенски превод“.

Чл. 40 Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД не е задължена да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта WWW.DPFPRO.BG.

XI. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 41 Продавачът се задължава да достави почистените стоки ( филтър за твърди частици или катализатор ) в срок до 3 /три/ работни дни от получаване на същите от куриер. Изпращането става чрез куриерската фирма, използвана от купувача при изпращането до адрес, посочен от него или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. В случаите на доставка до врата клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка. Разходите за доставка се поемат от Клиента.

Чл. 42 Продавачът ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

Чл. 43 WWW.DPFPRO.BG ще извършва предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, WWW.DPFPRO.BG предлага своите услуги в други, подходящи за целта платформи посредством обяви, описани на подходящия за това език. В случай че потребител желае конкретна услуга, предоставена от сайта WWW.DPFPRO.BG да бъде изпълнена, в резултат на което почистения продукт бъде доставен до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с „ЕКО КЛИНИК“ ООД и да изрази това свое желание.

Чл. 44 Цената на доставката зависи от избрания от купувача куриер. Връщането на продукта, след като услугата се изпълни е за сметка на Клиента, като продавачът ще използва същата куриерска фирма, която купувачът е използвал при сключване на договора.

Чл. 45 При предаване на стоката, Купувачът / Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

Чл. 46 При отказ за получаване на почистения филтър или катализатор, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

Чл. 47 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, WWW.DPFPRO.BG е освободен от задължението си да достави почистената стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. В случай че клиентът не потърси почистената стока, Сайтът има право на задържане на същата до потърсването й и до заплащане на услугата.

Чл. 48 Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД не носи отговорност при повреда на стоката при транспорт, ако тя не е била нарочно застрахована от Клиента при даването на заявка за доставка.

XII. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ. ГАРАНЦИЯ.

Чл. 49 ( 1 ) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, независимо от това дали търговецът е предоставил търговска гаранция на услугата. При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

( 2 ) Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕКО КЛИНИК“ ООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. „ЕКО КЛИНИК“ ООД представя на сайта си WWW.DPFPRO.BG достъп до формуляр за рекламация.

( 3 ) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

( 4 ) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

( 5 ) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

( 6 ) WWW.DPFPRO.BG поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

( 7 ) Когато WWW.DPFPRO.BG удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

( 8 ) Потребителят не може да оспори съответствието на услугата с договора, когато при сключването на договора или непосредствено след това е знаел, узнал или не е могъл да не знае за несъответствието на изпратената за почистване стока ( филтър за твърди частици / катализатор ), което е или би могло да доведе до несъотвествие на услугата с договора, респективно до неговото пълно или частично неизпълнение или лошо изпълнение;

( 9 ) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 • стойността на потребителската услуга, ако нямаше липса на несъответствие;
 • значимостта на несъответствието;
 • възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване;

( 10 ) В случай че след изтичането на 1-месечен срок от предявяване на рекламацията потребителят не е удовлетворен от разрешването й, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената.

( 11 ) Привеждането на потребителската услуга в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока, предназначена за почистване или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

( 12 ) Относно рекламации и оплаквания, свързани с услуга, предоставяна от „ЕКО КЛИНИК“ ООД купувачите имат на разположение формуляра за упражняване на право на рекламация. Формулярът можете да изтеглите и попълните, като последвате тази връзка. След като го попълните можете да го изпратите на „ЕКО КЛИНИК“ по имейл или адрес на дружеството.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 50 ( 1 ) Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на продавача.

( 2 ) Купувачът отговоря за всички вреди, настъпили за Продавача, в случай че купувачът не изпълни задължението си да заплати дължимото по договора възнаграждение на продавача. Наред с това, последният предоставя безусловно право на задържане върху движимите вещи, намиращи се у продавача, до изплащане на цената за услугата, като декларира, че тези вещи са негова изключителна собственост.

XIV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 51 Съгласно Общия регламент относно зашитата на данните и българското законодателство „ЕКО КЛИНИК“ ООД, ЕИК 204978916, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от Станислав Ганчев и Йордан Кьосеиванов, е Администратор на личните данни. За всякакви въпроси по повод обработката на данни от нас, можете да се свързвате с дружестото по имейл mail@DPFPRO.bg или по някой от начините посочени в категория „Контакти“, както и с писмо до седалището и адреса на управление.

( 1 ) Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД е задължена да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

( 2 ) Целта на събирането на данните е: отговор на Ваши запитвания, получени през сайта, социалните мрежи, имейл или телефон, изпълнение на договор за професионално почистване, сключен между дружеството и Вас съгласно настоящите Общи условия, доставка на почистения от нас филтър за твърди частици / катализатор, уведомяването на клиентите относно хода и статуса на изпълнението на услугата, изпълнение на данъчноправни и счетоводноправни задължения.

( 3 ) За обработване на личните данни за някои от горепосочените цели се изисква изрично съгласие от страна на субекта на данни, легитимен интерес, жизненоважни интереси на субекта, наличие на договор между страните.

( 4 ) Всеки купувач има право по всяко време да изисква актуализация на личните му данни, информация относно ползването на личните му данни, да оттегля предоставеното му съгласие, и да изисква изтриване или ограничаване на личните данни на личните ми данни, както и да възрази срещу автоматизираното обработване, вкл. профилиране.

( 5 ) За да упражни правото си купувачът следва да се свърже с по някой от посочените в настоящите Общи условия и посочените в Сайта начини.

( 6 ) Купувачът се съгласява и разрешава на WWW.DPFPRO.BG да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона и когато за изпълнение на сключения между потребителя купувач и търговеца продавач, такова предоставяне е необходимо.

( 7 ) Фирма „ЕКО КЛИНИК“ ООД приема Политика за сигурност на личните данни, в която подробно са описани процесите на обработка на лични данни съгласно Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) - GDPR и Закона за защита на личните данни. Политиката е видна на уебсайта WWW.DPFPRO.BG.

Чл. 52 Личните данни на купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО - ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 53 Спорове, възникнали между „ЕКО КЛИНИК“ ООД и Клиенти и/или Потребители, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

Чл. 54 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на адрес http://ec.europa.eu/odr - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

XVI. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 55 Органите, регулиращи дейността на „ЕКО КЛИНИК“ ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • Телефонен номер: 0700 111 22
 • E-mail адрес: info@kzp.bg
 • Адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg
 • Телефонен номер: 02/91-53-518
 • E-mail адрес: kzld@cpdp.bg
 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

DPFPRO.BG използва технология и консумативи от най-висок клас

Всички професионални услуги по почистване на DPF филтри и катализатори са сертифицирани и одобрени от съответните институции.