Политика за Лични Данни

...запознайте се с нашата Политика за Лични Данни

Политика за Лични Данни

С цел да бъдем изрядни във всяко отношение, спазваме всички изисквания за съхранение и Политика за Сигурност на Личните Данни на Физически Лица, съгласно Европейското законодателство. В текущата страница ще разясним подробно какво представляват личните данни, за какво служат, и с каква цел се използват в сайта. С други думи ще ви помогнем да разберете ролята на личните данни, като го обясним простичко и на разбираем език. Предварително ви благодарим за търпението и разбирането, което проявихте, като фокусирахте вниманието си върху тези изисквания.

ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от Общите условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия и настоящата Политика за сигурност, няма възможност да използвате WWW.DPFPRO.BG с пълната функционалност, която Сайта предоставя, както и да правите заявки за услуги, предоставяни от нас, респективно да сключвате договори с нашето Дружество - „ЕКО КЛИНИК“ ООД, ЕИК 204978916, със седалище и адрес на управление: гр Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от Станислав Ганчев и Йордан Кьосеиванов, имейл адрес: mail@DPFPRO.bg посредством Сайта, социалните мрежи, телефон, имейл адрес или друг начин. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25.05.2018 г.

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас, посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни.

С цел сключване и изпълнение на договор за професионално почистване с качествени и сертифицирани технологии и професионално оборудване на предварително изпратени от Вас към нас замърсени филтри за твърди частици (DPF) и или катализатори, одит на състоянието на полученото и неговото професионално почистване, предварителна текуща и последваща проверка на работата и обратното изпращане на почистения продукт към Вас, „ЕКО КЛИНИК“ ООД, WWW.DPFPRO.BG, страницата ни във фейсбук (наричани всички за краткост “Сайта”), „ЕКО КЛИНИК“ ООД, ЕИК 204978916, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от Станислав Ганчев и Йордан Кьосеиванов, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

Дружеството „ЕКО КЛИНИК“ ООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на този сайт, изпращането на запитвания през сайта, по имейл, телефон или чрез социалните мрежи, както и при използването на нашите услуги, описани в WWW.DPFPRO.BG. При обработването на лични данни „ЕКО КЛИНИК“ ООД спазва всички приложими към дейността си нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите клиенти e от първостепенно значение.

Партньори и трети лица, които работят с или за „ЕКО КЛИНИК“ ООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „ЕКО КЛИНИК“ ООД, без предварително дружеството да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „ЕКО КЛИНИК“ ООД е поело, и което дава право на „ЕКО КЛИНИКООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани.

Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

I. Категории субекти, чиито лични данни НИЕ обработваме:

Във връзка със сключване и изпълнение на договори „ЕКО КЛИНИКООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

 • ( а ) физически лица, ползватели на Сайта без регистрация;
 • ( б ) физически лица - потребители / клиенти;
 • ( в ) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „ЕКО КЛИНИКООД, респективно сайта WWW.DPFPRO.BG и в социалните мрежи.
 • ( г ) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „ЕКО КЛИНИКООД;
 • ( д ) физически лица, с които НИЕ сключваме договори за услуги;

Тази политика се прилага за всички служители/работници ( и заинтересованите страни ) на „ЕКО КЛИНИКООД , както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които „ЕКО КЛИНИКООД има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.

II. Лични данни, които обработваме:

1. Лични данни, които Вие ни предоставяте:

Невъзможно е да отговорим на запитванията Ви, респективно да предоставим Услугите, да сключим договор с Вас и да го изпълним, ако не ни предоставите информация. В тази връзка в определени случаи изискваме определена информация от Ваша страна. Вие сами решавате дали и как да използвате възможностите за сключване на договор за услуги с нас, представяни в Сайта WWW.DPFPRO.BG или фейбсук страницата ни. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим съответния договор или да отговорим на Ваши запитвания.

Когато отправяте запитване към нас ние можем да изискваме от Вас следните данни:

 • име или имена
 • имейл адрес
 • телефонен номер за контакт

В случай че използвате нашите услуги и сключите договор с нас, Вие ще следва да изпратите до наш адрес продукта, предмет на почистване съгласно договора ни, посредством избран от Вас куриер, на когото с цел изпълнение на договора за доставка, ще следва да предоставите опредени данни, които при получаване на изпратено от Вас, ние също ще обработим. Това са: :

 • имена
 • адрес
 • телефонен номер за контакт

Имайте предвид, че ние не носим отговорност за обработването на лични данни от страна на куриерските компании. В случай че предоставяте Ваши лични данни на „ЕКО КЛИНИКООД посредством Viber, Skype, социални мрежи или друга платформа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от „ЕКО КЛИНИКООД. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения. Що се касае до действията по обработка на лични данни от страна на „ЕКО КЛИНИКООД, настоящите правила се прилагат и за посочените платформи.

 • Обработка на коментари и публикации

Ако оставите публикация или коментар на този уеб сайт, IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта: Ако вашият текст нарушава закона, той би искал да може да проследи самоличността Ви.

 • Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „ЕКО КЛИНИКООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към „ЕКО КЛИНИКООД, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, „ЕКО КЛИНИКООД съхранява и обработва тази информация, както и резултата от това обработване.

 • Специални категории ( чувствителни ) данни

Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), чувствителни са данните, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. (прочети чл.9 и чл.10 - от Регламента тук).

2. Лични данни, които са свързани с процеса на ползване на Сайта

В допълнение, ние събираме информация от вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате. Тази информация може да включва следното:

 • идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
 • информация за местоположението, включително информация за местоположението от мобилното ви устройство. Имайте предвид, че повечето мобилни устройства ви позволяват да контролирате или деактивирате използването на услуги за местоположение от всяко приложение на мобилното си устройство в менюто с настройки на устройството.
 • информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, история на сърфиране, както и настройки за език, дата и час.

3. Лични данни, които получаваме от трети страни:

Вие имате възможност да споделяте информация със социални мрежи или да използвате техните сайтове, за да пишете съобщения до нас в профила ни в социални мрежи, респективно да коментирате или публикувате коментари и публикации в страницата ни. В този случай социалната мрежа може да ни предостави автоматичен достъп до определена от тях лична информация, която са събрали за Вас (напр. Вашите имена, снимка, възраст или други данни, които сте въвели при регистрацията си в тези социални мрежи). Така Вие ни разрешавате да получим достъп до Вашите лични данни, обработвани от съответната социална мрежа, както и да събираме, използваме и запазваме тази информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност.

Когато сме сключили с Вас и Вие ни изпратите определен продукт, то предоставените от Вас данни на куриерската фирма, обслужваща доставката, ще бъдат видни от нас, а впоследствие ние ще ги обработим с цел обратно връщане на продукта след неговото почистване.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да ги информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.

Освен това поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, фейсбук страницата или администраторите им, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) имаме задължението да поддържаме лог на факта на изпращане на изявлението (без неговото съдържание) за период от 1 /една/ година. Логът съдържа дата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, и идентификация на получателя.

При ползване на Сайта във Вашия браузър се съхранява бисквита със случайно генериран номер, даващ възможност на Сайта да Ви покаже бързи линкове за повтаряне на предишни търсения. Сайтът съхранява и показва последните 10 търсения, асоциирани с този браузър, като при влизане във Вашия акаунт можете да ги запазите и ползвате в него. В случай че използвате Услугата с регистрация, последните 10 търсения се съхраняват във Вашия акаунт.

4. Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта WWW.DPFPRO.BG се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона ( като логове на електрони волеизявления ).
 • Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.
 • Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

5. Бисквитки

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

III. С какви цели обработваме Вашите лични данни:

Основната цел, поради която НИЕ обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано с предоставяне на услуги чрез Сайта - WWW.DPFPRO.BG и социалните мрежи, а именно сключване на договор за професионално почистване на замърсени филтри за твърди частици (DPF) и или катализатори. Ние използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим нашите Услуги, да ви предоставим персонализирано преживяване на нашия сайт, да се свържем с Вас относно изпълнението на услугата, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, както и с цел изпращане на почистения от Нас продукт до Вас. В определени случаи ние обработваме Вашите данни и поради наличие на законово задължение да ги съхраняваме (например при наличие на издадена фактура, получено плащане и др).

Дружеството „ЕКО КЛИНИКООД събира, използва и обработва информацията, описана погоре, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключването и изпълнението на договор за професионално почистване между Вас и „ЕКО КЛИНИК“ ООД посредством WWW.DPFPRO.BG, имейл, телефон за контакт или социалните мрежи- изискваме вашите данни за идентификация, контакт и плащане, за да сключим договор с Вас, съответно, за да Ви изпратим поръчката;
 • защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на Услугите, трети лица и WWW.DPFPRO.BG;
 • изпълнението на законови задължения на „ЕКО КЛИНИК“ ООД - осчетоводяване на сделки, съхранение на определени данни;
 • предоставянето на услуги, които поискате от нас;
 • администрирането на уебсайта и приложението;
 • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт;
 • поддържане на уебсайта и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • обработване на плащания и предотвратяване на измамни транзакции (може да предадем Вашите данни на трета страна, за да изпълнява тези функции);

Моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за транзакции.

Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „ЕКО КЛИНИКООД или на WWW.DPFPRO.BG и/или трети лица, което е свързано с:

 • осигуряване на нормалното използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на Сайта;
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с предоставяните от Нас услуги и изпълнение на сключените договори;
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на WWW.DPFPRO.BG, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения към държавата, както и при евентуално постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. подобни. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Обикновено такова съгласие изискваме от Вас, когато желаем да обработим Ваши лични данни, без да е налице законово задължение или легитимен интерес за „ЕКО КЛИНИКООД. Обикновено такова съгласие изискваме, когато желаем да Ви предложим информиране за нови промоции, продукти и др.

IV. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

При съхранението на данни, НИЕ прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите и изпълнение на договорите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. Щe зaдъpжим личнaтa Bи инфopмaция зa пepиoд, нeoбxoдим дa бъдaт изпълнeни цeлитe, излoжeни в нacтoящaтa „Πoлитиĸa зa зaщитa нa личнитe дaнни“, ocвeн aĸo пo зaĸoн нe ce изиcĸвa дa я зaдъpжим зa пo-дълъг пepиoд. Cпopeд видa дaнни и цeлитe, зa ĸoитo ca cъбpaни, e oпpeдeлeн cpoĸ зa cъxpaнeниe, c изтичaнeтo нa ĸoйтo инфopмaциятa ce изтpивa oĸoнчaтeлнo.

В случай на контакт с отдела за обслужване на клиенти, ние ще запазим тези данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да разрешим заявката ви и за кратък период след затварянето на заявката.

Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след вас сте затворили профила си.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

V. Споделяме ли Вашите лични данни с трети страни?

Дружеството „ЕКО КЛИНИКООД, респективно WWW.DPFPRO.BG не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвиденитe в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие.

Можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск.

Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим.

Нашият уеб сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Предоставяме данните Ви на куриерските компании с цел изпълнение на нашия договор и връщане на почестения от нас продукт до адрес, посочен от Вас.

VI. Вашите права по отношение на личните данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с обработването на Вашите лични данни.

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Разполагате с възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

 • Право на изтриване ( право „да бъдеш забравен“ ).

Вие имате право да поискате изтриване на данни чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност., освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. Можете да отправите молба чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Искане в този смисъл можете да изпращате чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от Сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша. Имайте предвид, че можем да налужим разумна такса, покриваща разхода по реализиране на това Ваше право.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание - Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. Оттеглянето можете да направите чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение, Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. Моля отправете Вашето искане чрез имейл или с молба, изпратена на адреса, посочен във формата за контакт или в настоящата Политика за сигурност.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба срещу „ЕКО КЛИНИКООД до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, поспециално поради своята повторяемост, WWW.DPFPRO.BG си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

VII. Точност на информацитята

WWW.DPFPRO.BG не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

VIII. Как защитаваме Вашите лични данни?

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти/потребители/съконтрахенти, НИЕ прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, вкл. План за действие при нарушение на сигурността на данните, установила е структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определила Отговорно лице за защита на данните, което подпомага процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни.

За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

IX. Политика за използване на „бисквитки“

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „ЕКО КЛИНИКООД е приела и Политика за използване на „бисквитки“, публикавана и достъпна както на сайта, така и на страницата.

X. Контакти

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „ЕКО КЛИНИКООД, чрез следните форми за контакт:

 • ЕКО КЛИНИКООД, ЕИК 204978916, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Ангел Кънчев“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 6, представлявано от Станислав Ганчев и Йордан Кьосеиванов
 • Отговорно лице по защита на личните данни: Станислав Ганчев
 • Tелефонни номера за контакт: +359886130765, +359895604662
 • E-mail адрес: mail@DPFPRO.bg

DPFPRO.BG използва технология и консумативи от най-висок клас

Всички професионални услуги по почистване на DPF филтри и катализатори са сертифицирани и одобрени от съответните институции.